YOLO

Artikel

De juridische bullshit bingo!

Wat wordt er soms irritant moeilijk gesproken in die contracten hè? Vinden wij ook. Daarom hebben we een lijst gemaakt met de meest voorkomende juridische woorden, die gewoon te begrijpen zijn wanneer je de bullshit er af haalt! Zelf een leuk bullshit woord tegengekomen? Mail hem vooral even naar hanneke@mooiedingenmakers.nl. Je collega’s zullen je dankbaar zijn!

Oh ja! Tien bullshit woorden gevonden in je overeenkomst of contract? Dat is BINGO! Je krijgt, uh, een gratis gesprek met onze juridische partner Malou; die overigens juridische taal wél makkelijk maakt. Moet je wel even lid voor zijn.  

Iedereen klaar? Bulshitten maar!

 

Aanhangig maken van een procedure: Dit betekent dat er een procedure wordt gestart.

Behoudens: uitgezonderd, onder voorbehoud van, met behoud van, afgezien van.

Belangen behartigen: Het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van een persoon, groep, project of programma.

Beslag leggen: Beslaglegging is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Een deurwaarder legt dan beslag op je bankrekening, je salaris of op je goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en alle overige kosten betaald zijn.

Causaal verband: Dit is een oorzakelijk verband, oftewel: oorzaak-gevolg.

Confrère en amice: Zo spreken advocaten elkaar aan. Leuk om zzp collega’s eens zo te noemen, klinkt lekker duur.

Dientengevolge: Betekent ”als gevolg daarvan”.

Een derde: Iedere persoon die niet als contractspartij betrokken is bij een gemaakte overeenkomst.

Exoneratieclausule: Een beding waarmee een partij zijn/haar aansprakelijkheid voor schade probeert te ontwijken.

Geenszins: Op geen enkele wijze, helemaal niet.

Hoofdelijk aansprakelijk: Dit houdt in dat jij persoonlijk gedwongen kunt worden om de gehele verplichting na te komen.

Iets nadrukkelijk betwisten: Iets met nadruk ontkennen.

In het verkeer geldende opvattingen: In het algemeen gedeelde opvatting of overtuiging.

In verzuim geraken: Wanneer de schuldenaar er niet in kan slagen om zijn/afspraak na te komen.

In voornoemd schrijven: wat eerder in de tekst al genoemd is.

Inbreuk: Schending. Bijvoorbeeld van het auteursrecht.

Jegens: Ten aanzien van, tegenover.

Jurisprudentie: Dit is het geheel van uitspraken van rechters. Ofwel: alle eerdere uitspraken, vonnissen of arresten.n

Nietig: ongeldig.

Omtrent: rond, ten naaste bij, ongeveer.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren: Uitspraak die bepaalde advocaten in hun contact en processtukken gebruiken om aan te geven dat zij ondanks hetgeen dat ze hebben gesteld, nog alle kanten op willen.

Ontbinden: De juridische benaming voor een manier van het beëindigen van een overeenkomst.

Onverhoopt: Waarvan je wilt dat het niet gebeurt.

Onverwijld: Zonder uitstel.

Opschorting: Een mogelijkheid om je eigen verplichtingen voor een bepaalde tijd achter te houden.

Overmacht: Er is sprake van overmacht als een partij er helemaal niets aan kan doen dat hij zijn verplichting niet nakomt.

Rechtsgrond: Grond waaraan een rechtshandeling, een vordering, een conclusie, een wet haar geldigheid aan ontleent.

Rechtshandeling: Handeling die verricht is met de bedoeling bepaalde rechtsgevolgen in het leven te roepen, bijvoorbeeld koop. Bij koop verandert het gekochte van eigenaar.

Restitueren: Terugbetalen/teruggeven.

Schuldeiser: de persoon die recht heeft op een prestatie.

Schuldenaar: Degene die de schuld bezit.

Te goeder trouw: Te goeder trouw houdt in dat iemand uit zuivere motieven handelt. Er is geen sprake van enige vorm van bedrog, misleiding, verzwijgingen, wetenschap dat de handeling onwettig is.

Tekortkoming in de nakoming van een verbintenis: Te laat, foutief of niet nakomen van een afspraak/verbintenis.

Tenietgaan: Verdwijnen, opgehouden te bestaan.

Van rechtswege: Een gevolg dat automatisch intreedt op basis van de wet of een overeenkomst of zonder dat daar een uitspraak van een rechter voor nodig is.

Vernietigen: Iets ongedaan maken.

TERUG NAAR DE TIJDLIJN